Skarp kritik af Landbrugsstyrelsen: Manglende kontrol med omgåelse af støtte

brown hay rolls

Der kan uberettiget være blevet udbetalt millioner i tilskud til landbrugere. Det mener Rigsrevisionen.

I går offentliggjorde Rigsrevisionen en rapport, som indeholder alvorlig kritik af Landbrugssturelsens kontroller med med fordelingen af EU’s landbrugsstøtte i forbindelse med blandt andet miljøteknologiordningerne.

Rigsrevisionen vurderer, at Landbrugsstyrelsen ikke systematisk kontrollerer, om landbrugere omgår reglerne, når de søger om landbrugsstøtte og tilskud.

Blandt andet vurderer Rigsrevisionen, at der ikke er udført tilstrækkelig kontrol med, om landbrugerne omgår støttelofterne ved at splitte en bedrift op i flere CVR-numre, og dermed har kunnet få udbetalt og i flere sager om miljøteknologiordninger fra 2014 til 2016 finder Rigsrevisionen, at der er risiko for, at ansøgere har fået uberettiget tilskud.

Landbrugsstyrelsen, der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, udbetaler årligt ca. 7 mia. kr. i tilskud til landbrugere som led i udmøntningen af EU’s landbrugspolitik dels som direkte støtte, dels gennem Landdistriktsprogrammet.

Størstedelen af tilskuddene til landbrugerne er finansieret af EU-midler og skal ad­ministreres i overensstemmelse med reglerne i EU-forordningerne. Som udbetalingsorgan for EU-tilskud skal Land­brugs­styrelsen således kontrollere tilskudsmodtageres bagvedlig­gende ejerforhold for herved at kunne opdage og identificere mulige uregel­mæs­sigheder og omgåelser af en række støttelofter, kontroller og sank­tioner, som er fastsat i EU-regler og nationale regler. Ejerforholdene skal kontrolleres, da landbrugerne kan opnå uretmæssige fordele og tilskud ved at opsplitte deres bedrifter og ansøge om tilskud fra flere selskaber.

Og det mener Rigsrevisionen ikke er sket systematisk.

I statsrevisioernes bemærkning til rapporten hedder det: “Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstræk­kelig kontrol af tilskud til landbrugere. Den utilstrække­lige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud som følge af underkendelser fra Europa-Kommissionen.”

og “Statsrevisorerne finder, at det i den forbindelse er en skærpende omstændighed, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke har styrket kontrollen eller ændret administrativ praksis, selv om Landbrugsstyrelsen siden 2005 har vidst, at det medførte, at nogle landbru­gere har kunnet opnå uret­mæs­sige fordele. Det er ligeledes en skærpende faktor, at miljø- og fødevareministeren i 2018 godkendte et administrations­grundlag, som ikke sikrede en forvaltning i overensstemmelse med EU-forordningen, idet Landbrugsstyrelsen fortsatte sin praksis med at administrere efter CVR-numre.”

Direktør: Der skal være styr på kontrollen

Landbrugsstyrelsen oplyse, at styrelsens direktør, Jette Petersen, tager kritikken meget alvorligt. Hun vil nu få udarbejdet en opfølgningsplan.

-Der skal være styr på forvaltningen, og der skal være styr på kontrollen. Det kan der ikke være to meninger om. Jeg vil understrege, at en god forvaltningskultur har et stort fokus i vores organisation. Det følger blandt andet af ministerens 10-punktsplan. Derfor tager Landbrugsstyrelsen kritikken meget alvorligt og vil lave en konkret opfølgningsplan. Derudover har vi en dialog med EU-kommissionen om, hvordan vi kan styrke kontrollen, siger Jette Petersen og understreger, at opfølgningsplanen vil indgå i det samlede arbejde i Landbrugsstyrelsen med at have færre, enklere og mere robuste støtteordninger.

Fakta:

Rigsrevisionens kritik er bl.a. baseret på disse undersøgelsesresultater: 

  • Rigsrevisionen har opgjort, at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 har ansøgt om og fået udbetalt 888 mio. kr. i direkte støtte. Rigsrevisionen har også opgjort, at selskaberne har fået tilsagn om tilskud fra miljøteknologi­ord­ningerne for 68 mio. kr. i perioden 2014- I ingen af tilfældene har Landbrugsstyrelsen sikret sig, at der ik­ke er udbe­talt uret­­­­mæs­sige tilskud.
  • Rigsrevisionen har i 26 ud af 50 gennemgåede sager identificeret én eller flere mangler, som betyder, at der ikke bliver givet tilsagn om tilskud og udbetalt tilskud i overensstemmelse med de fastsatte krav.
  • Rigsrevisionen har i 6 ud af 50 sager konstateret, at Landbrugs­styrelsen ikke har dokumentation for, at ansøgeren ejer eller forpagter det areal, hvorpå investeringen gennemføres.
  • Rigsrevisionens gennemgang af sagsbehandlingen af 4 ansøgninger om tilskud under ordningen ”Modernisering af slagtesvinestalde 2016” viser, at Landbrugs­styrel­sen foretog flere modstridende juridiske vurderinger af, om ansøger forsøgte at omgå støtteloftet, men endte med at behandle ansøg­ningerne. Landbrugsstyrelsen orienterede Miljø- og Fødevare­mini­steriets departement om, at det var sket under pres fra erhvervs­organisationen Landbrug & Fødevarer. Sagskomplekset er foreløbig underkendt af Europa-Kommissionen.