Politisk aftale om lovkrav til træbiomasse

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet har indgået aftale om lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark. Det skal blandt andet give større sikkerhed for, at den biomasse der bruges er så bæredygtig og klimavenlig som muligt.

Brug af biomasse har medvirket til at udfase kul med bred opbakning i Folketinget. Det har bidraget til at reducere Danmarks CO2-udledninger. For nuværende er ikke tilstrækkelige alternativer til at forbruget kan reduceres markant på kort sigt.

Der er imidlertid stor forskel på forskellige typer biomasses CO2-aftryk. Som hovedregel bidrager biomasse til at reducere udledninger, når det kommer fra restprodukter fra skovbrug. Anvendes der hele stammer fra træer, der ikke genplantes, forsvinder den positive klimaeffekt. Derfor er et flertal nu enige om at stille lovkrav til brugen af biomasse i Danmark.

-Aftalen leverer på et løfte regeringen gav allerede da vi trådte til: biomassen der bruges i Danmark skal være bæredygtig. Og jeg vil gerne takke partierne for et rigtig godt samarbejde. Alle har været villige til at bøje sig mod hinanden, så vi nu har en aftale, der skal medvirke til, at den biomasse, der anvendes, er så bæredygtig som overhovedet mulig. På sigt skal vi bruge langt mindre biomasse. Men i mange tilfælde er vi endnu ikke der, hvor vi har andre alternativer til kul, som jo skal udfases så hurtigt som muligt, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Lovkravene betyder bl.a., at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer og at fældede træer skal genplantes. Fremover må der ikke bruges biomasse fra lande hvis skove er i tilbagegang, medmindre det kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, eller der er tale om restprodukter. På den måde bevares det CO2-lager der findes i træerne. Naturområder skal beskyttes, og der skal tages hensyn til biodiversiteten. Der stilles krav om, at udledningerne i produktionskæden holdes på et lavt niveau, og kravene til dokumentation for biomassens bæredygtighed styrkes. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner.

-Vi står midt i en krise for både klima og biodiversitet. Afskovning og overudnyttelse af skove og natur giver både mere global opvarmning og ødelægger store naturværdier. Derfor er det afgørende, at vi nu stiller øgede krav til bæredygtigheden af det træ, der bliver brugt i Danmark. Vi skal være med til at gå foran, også når det handler om at bruge træbiomasse bæredygtigt, siger miljøminister Lea Wermelin.

Lovkravene erstatter – og går på nogle punkter længere end – den frivillige brancheaftale, der indtil nu har reguleret området. Kravene er desuden en skærpelse i forhold til de kommende EU-krav til biomasse.

Partierne har lagt vægt på, at forslaget er ambitiøst bl.a. når det gælder klimabæredygtighed. Kravene er samtidig formuleret fleksibelt af hensyn til forsyningssikkerheden og forbrugernes varmepriser. Ordningen evalueres i 2023 med henblik på at vurdere, om kravene skal gælde flere aktører.

Med Klimaaftalen af 22. juni, blev partierne desuden enige om, at der skal udarbejdes en analyse af mulige tiltag og konsekvenser af på sigt at begrænse forbruget af træbiomasse til el- og varmeproduktion, herunder effekter på forsyningssikkerheden og omkostninger for forbrugerne. Regeringen vil på baggrund af analysen komme med et oplæg til drøftelse.