Inger Støjberg idømt 60 dages fængsel

Rigsretten har i dag afsagt dom mod forhenværende minister Inger Støjberg.

Støjberg var tiltalt for overtrædelse af ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1, ved at være ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen i perioden fra den 10. februar 2016 og indtil senest den 12. december 2016 iværksatte og fastholdt en indkvarteringsadministration, hvorefter der i et antal sager blev adskilt ægtefæller og samlevende par indkvarteret i asylsystemet, hvor mindst den ene part var under 18 år, i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 og under tilsidesættelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Et flertal bestående af 25 af Rigsrettens 26 dommere fandt det bevist, at Inger Støjberg den 10. februar 2016 besluttede, at der skulle gælde en indkvarteringsordning uden mulighed for undtagelser, således at alle asylsøgende ægtefæller og samlevende par, hvor den ene var en mindreårig på 15-17 år, skulle adskilles og indkvarteres separat på hver sit asylcenter.

Dermed havde Inger Støjberg i objektiv henseende handlet i strid med ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1. Et flertal fandt også, at hun havde overtrådt loven med fortsæt.

Der fandtes ikke grundlag for at pålægge Inger Støjberg strafansvar for Udlændingestyrelsens eventuelt lov- og konventionsstridige indkvarteringsadministration i perioden efter den 18. marts 2016.

En dommer stemte for at frifinde Inger Støjberg.

Straffen

Et flertal på 15 dommere mente, at Inger Støjberg skulle idømmes en ubetinget fængselsstraf. Af flertallets 15 dommere stemte 10 dommere for at fastsætte straffen til fængsel i 3 måneder, og fem dommere stemte for fængsel i 60 dage.

Blandt de resterende 11 dommere stemte 9 dommere for at fastsætte straffen til betinget fængsel i 60 dage, en dommer stemte for bødestraf, og en dommer stemte for strafbortfald.

Resultatet blev, at Inger Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel.