Ny aftale om politiet og anklagemyndigheden på plads

Regeringen og er sammen med et bredt flertal i Folketinget tirsag nået til enighed om en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Aftalen indeholder bl.a. 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet og en ny slagkraftig national efterforskningsenhed. Partierne er derudover bl.a. enige om at indføre en politigaranti, at oprette specialiserede teams til sager om vold i nære relationer og voldtægt mv. samt et meroptag af studerende på Politiskolen, der samlet set vil bringe politistyrken op på et historisk højt antal betjente.

Aftalen er indgået med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Aftalen omfatter de økonomiske rammer for politiet og anklagemyndigheden i perioden 2021-2023, hvor der samlet set afsættes ca. 650 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2023 ekstra til politiet og anklagemyndigheden.

Med aftalen ønsker partierne et mere nærværende og synligt politi, der rykker ud, når danskerne har brug for det, og som er til stede og tilgængeligt i hele landet. Der flyttes ressourcer fra Rigspolitiet og ud i landet til bl.a. de nye nærpolitienheder. Og sagsbehandlingstiderne skal ned, mens politiet i højere grad skal blive bedre til at håndtere den komplekse og digitale kriminalitet.

Aftalens vigtigste punkter

 • Aftaleparterne er enige om at øge politiets og anklagemyndighedens bevilling med samlet ca. 650 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2023. Med aftalen sker der i aftaleperioden en markant styrkelse af politiet og anklagemyndigheden på følgende områder:
 • Der gennemføres en nærhedsreform af politiet, der styrker politiets tilstedeværelse i hele Danmark gennem flere beredskabspatruljer, 20 nye nærpolitienheder, 110 ekstra lokalbetjente og mere frihed til lokale løsninger. Der gennemføres desuden en markant reduktion og reform af Rigspolitiet, der bl.a. indebærer større synlighed og ansvar for de lokale politikredse, herunder med hensyn til aftalens gennemførelse.
 • Der indføres en politigaranti på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse. Det drejer sig om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler.
 • Politiets og anklagemyndighedens arbejde med og hjælp til ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv. styrkes gennem bl.a. øget efter- og videreuddannelse, oprettelse af specialiserede teams i politikredsene og mulighed for videoafhøring i voldtægtssager.
 • Der sikres en mere robust politistyrke ved bl.a. at udvide politistyrken med i alt 450 ekstra politibetjente i aftaleperioden og oprette en ny politiuddannelse til civile efterforskere. Herudover sker der en styrkelse af politiets operative kapacitet med ca. 115 politiårsværk, der fastholdes i politiet i forbindelse med en ressortoverdragelse af visse færdselsopgaver til Transport- og Boligministeriet. Der vil endvidere blive anskaffet nye skydevåben til politiet, der bl.a. skal forenkle våbenporteføljen og fremtidssikre politiets våben.
 • Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes bl.a. ved etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat. Der vil desuden blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning. Herudover iværksættes en styrket indsats mod hvidvask og terrorfinansiering samt et pilotprojekt om øget indsats mod socialt bedrageri.
 • Der sikres en styrket indsats mod digital kriminalitet ved bl.a. at etablere en ny digital politipatrulje og et bedre værn mod it-relateret kriminalitet, ligesom der indføres nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.
 • Der tilføres flere hænder til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og fastsættes målsætninger med henblik på at sikre mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider, ligesom der sker en indskrænkning af brugen af strafnedsættelse.
 • Der tilføres flere ressourcer til politiet og anklagemyndigheden i Grønland og på Færøerne, så der kan ske en modernisering af de nordatlantiske politikredse. Som et led heri etableres en ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i Grønland.
 • De stærke indsatser mod bl.a. terror, social dumping og i de grænsenære områder fortsættes. Der afsættes derfor midler til videreførelse af styrkelserne fra flerårsaftalen 2016-2019 og finanslovsaftalerne 2017-2020 samt finansiering til bl.a. trygheds- og sikkerhedspakken.
 • Der skal i aftaleperioden ske en fortsat modernisering af politiet og anklagemyndigheden. Der gennemføres derfor en række effektiviseringstiltag, der skal understøtte, at politiet og anklagemyndigheden fortsat bliver mere effektive. Herudover iværksættes initiativer med henblik på en bedre og mere sikker it-understøttelse.